Bureau Dupin:Privacybeleid

Uit Bureau Dupin
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 30 jan 2022 om 15:58

(wijz) ← Oudere versie | Goedgekeurde versie (wijz) | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle beschreven content gevonden op dit platform, hierna beschreven als Bureau Dupin Wiki, is eigendom van de Dupin Community. Alle gebruikte bronnen zijn ofwel
a) gevonden door onderzoekers en verzameld op de Murals en Discord;
b) eigendom van Bureau Dupin, wat geldt voor de podcast ‘De Nieuwjaarsmoord’, de podcast ‘Op het Bureau’, de verstrekte informatie uit alle Dupin Colleges of door de politie verstrekte informatie.

Bureau Dupin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bureaudupin.org/
Nieuwjaarsmoord@bureaudupin.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Dupin verwerkt in de Bureau Dupin Wiki persoonsgegevens van betrokkenen die ooit in de media zijn verschenen in verband met de onopgehelderde dood van Marja Nijholt, ook wel ‘De Nieuwjaarsmoord’ genoemd. De belangrijkste (maar niet noodzakelijkerwijs enige) persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de volgende:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Dupin verwerkt in de Bureau Dupin Wiki mogelijk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van betrokkenen die ooit in de media zijn verschenen in verband met de onopgehelderde dood van Marja Nijholt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn de volgende:

 • Ras of etnische afkomst
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Seksuele leven
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bureau Dupin probeert een onopgehelderde dood / cold case op te lossen op een manier waartoe de politie niet in staat is. Politie en het Openbaar Ministerie erkennen dit belang en steunen Bureau Dupin als experiment ten behoeve van de verbetering van de opsporingscapaciteit van Justitie.

Bureau Dupin beroept zich op grondslag 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): gerechtvaardigd belang. De AVG beschrijft grondslag 6 als volgt: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.[1] Dit gerechtvaardigd belang betreft de experimentele basis van Bureau Dupin: het onderzoeken van burgerparticpatie in de opsporing.

Daarnaast beroept Bureau Dupin zich op artikel 9, lid 2 onder D van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin wordt als volgt beschreven dat de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid verboden zijn, maar dat dit verbod niet van toepassing is zodra aan een van de voorwaarden is voldaan. Lid 2 onder D van artikel 9 omschrijft dit als volgt: de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt.[2]

Verder beroept Bureau Dupin zich op artikel 23 lid 1 onder C van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin wordt als volgt beschreven dat de reikwijdte van de verplichtingen en rechten als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22 en artikel 34, alsmede artikel 5 voor zover de bepalingen van dat artikel overeenkomen met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22, kan door middel van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wetgevingsmaatregel die op de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker van toepassing is worden beperkt, op voorwaarde dat die beperking de wezenlijke inhoud van de grondrechten en fundamentele vrijheden onverlet laat en in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel is ter waarborging van:. Van de genoemde voorwaarden beroept Bureau Dupin zich op lid 1 onder C: de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.[3]

Bureau Dupin is doordat zij een vereniging is, verplicht een ledenlijst bij te houden. Een ieder die zich aanmeldt op Mural, dient daarbij zijn e-mailadres in. Deze database valt voor Bureau Dupin onder een ledenlijst. Ook de leden van de Discord-server worden bijgehouden op basis van hun gebruikersnaam. Ook dit valt onder een ledenlijst.

Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om het belang van Bureau Dupin te behartigen?

2.a Proportionaliteit: Staat het doel van de verwerking in verhouding tot de inbreuk op de privacy van de betrokkenen?

Ja, Bureau Dupin verwerkt persoonsgegevens uit openbare bronnen met als gewenst resultaat het bijdragen aan de opheldering of oplossing van de zaak.

2.b Subsidiariteit: Kan het doel bereikt worden op een andere manier die minder ingrijpend is voor betrokkenen?

Nee. Wettelijk gezien kan Bureau Dupin slechts in uitzonderlijke gevallen toegang krijgen tot het dossier van de politie. Het is voor het doel onmogelijk om toestemming voor verwerking aan betrokkenen te vragen. Als de betrokkenen geen toestemming geven voor verwerking persoonsgegevens kunnen deze niet onderzocht worden, wat het onderzoek bemoeilijkt. Bureau Dupin kan het doel enkel behalen door het verzamelen, organiseren en delen van persoonsgegevens uit openbare bronnen.

Afweging tussen belangen van Bureau Dupin en belangen van betrokkenen

Wat zijn de gevolgen voor de betrokkenen?

Positieve gevolgen

Het gezochte positieve gevolg van Bureau Dupin is het bijdragen aan de opheldering of oplossing van de desbetreffende cold case. Niemand is schuldig, maar personen kunnen aangewezen worden als Person(s) of Interest (POIs). POIs kunnen pas worden weggehaald wanneer mogelijke betrokkenheid is uitgesloten. Doordat Bureau Dupin de persoonsgegevens verwerkt, kunnen betrokkenen worden uitgesloten van verdenking. Hoe meer over een betrokkene bekend is (bijvoorbeeld in de vorm van een sluitend alibi), des te sneller die uitsluiting kan plaatsvinden. Voor betrokkenen loont het om Bureau Dupin persoonsgegevens te verstrekken om het onderzoek te versnellen en kan het in hun nadeel werken als er geen persoonsgegevens verwerkt mogen worden of geen informatie beschikbaar is.

Negatieve gevolgen

Inbreuk privacy door verzameling

Het onderzoek van Bureau Dupin brengt alle mogelijke persoonsgegevens die in openbare bronnen beschikbaar zijn bij elkaar. Bureau Dupin maakt het hiermee eenvoudig om snel alles over een betrokkene te weten te komen. De informatie die Bureau Dupin verzamelt, kan iedereen vinden, maar het bieden van het overzicht kan als een negatief gevolg voor de betrokkene worden gezien. Bureau Dupin kan echter niet het doel bereiken zonder alle beschikbare informatie te verzamelen en ordenen.

Imagoschade door associatie

Dat een betrokkene wordt onderzocht in een cold case en dus persoonsgegevens worden verwerkt, impliceert dat de betrokkene als mogelijke Person of Interest wordt gezien in het onderzoek. Deze associatie met een moordonderzoek kan imagoschade veroorzaken. Voor de opsporing is dit echter onontkoombaar en het verwerken van persoonsgegevens is juist nodig om aan te tonen dat een persoon geen Person of Interest is.

Imagoschade door ‘vuile was’

Vuile was is voor het onderzoek irrelevante persoonlijke informatie waarvan de betrokkene liever niet heeft dat dit in de openbaarheid komt. Bureau Dupin creëert nieuwe aandacht voor deze persoonsgegevens, wat de betrokkene imagoschade kan opleveren.
Hoe ernstig de inbreuk is op de privacy van de betrokkenen?

Bureau Dupin berust zich alleen op openbare informatie. Bureau Dupin is geen bron van persoonsgegevens, maar kan worden vergeleken met een bibliotheek van openbare bronnen waar de persoonsgegevens reeds gepubliceerd zijn. De verantwoordelijkheid voor de openbare beschikbaarheid ligt dus niet bij Bureau Dupin, maar bij de bron van de persoonsgegevens. Als een betrokkene niet wil dat zijn of haar persoonsgegevens openbaar zijn, dient de betrokkene van zijn vergeetrecht gebruik maken op de plek waar de gegevens zijn gepubliceerd. Dat is niet bij Bureau Dupin. Bureau Dupin maakt zodoende geen grotere inbreuk op de privacy van betrokkenen dan al bestond door de informatie die elders openbaar is gemaakt.

Welke (aanvullende) maatregelen heeft Bureau Dupin genomen om ongewenste gevolgen voor de betrokkenen te voorkomen of beperken?
 • Opsporing van mogelijke betrokkenen is niet toegestaan;
 • Er is niemand verdacht of schuldig tot het moment dat iemand door Justitie is aangeduid als 'verdacht' of 'schuldig;
 • Negatieve connotaties, imagoschade en heksenjacht wordt voorkomen;
 • Er is een duidelijke uitleg rondom de omgang met persoonlijke gegevens;
 • De ethiek van Bureau Dupin staat overal centraal;
 • Persoonsgegevens worden waar mogelijk gepseudonimiseerd, dan wel geanonimiseerd;
 • Er worden geen contactgegevens of (huidige) woonadressen verstrekt.
Hebben betrokkenen verwerking van persoonsgegevens kunnen verwachten, bijvoorbeeld als vervolg van een eerdere verwerking waarvoor zij toestemming hebben gegeven of als vervolg op verwerkingen die noodzakelijk zijn om een contract uit te voeren?
Iedere betrokkene in het leven van een persoon die betrokken is geraakt bij een cold case, kan bij een onderzoek van deze zaak verwachten vroeg of laat in beeld te komen. Het Openbaar Ministerie heeft Bureau Dupin toestemming gegeven om specifiek een bepaalde cold case te onderzoeken. Hiermee heeft het OM toestemming gegeven dat Bureau Dupin alle mogelijke betrokkenen mag onderzoeken op de manieren die voor burgeronderzoek zijn toegestaan.
Wegen de belangen van Bureau Dupin zwaarder dan de belangen van de betrokkenen?
Ja. Het verwerken van persoonsgegevens kan leiden tot uitsluiting van verdenking van de betrokkene en idealiter tot veroordeling van de dader van een cold case die de politie niet heeft kunnen oplossen en momenteel niet in staat is om verder te onderzoeken. Het Openbaar Ministerie ondersteunt het doel van Bureau Dupin en erkent daarmee het gerechtvaardigd belang van de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om het doel van Bureau Dupin te bereiken.
Het belang van het oplossen van een cold case met behulp van the wisdom of de crowd als wetenschappelijk experiment, ten behoeve van het verbeteren van de opsporingsmethoden van Justitie, wordt daarmee gesteld boven het belang van mogelijke imagoschade ontstaan door het verzamelen, delen en onderzoeken van persoonsgegevens van betrokkenen uit openbare bronnen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bureau Dupin bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens die Bureau Dupin hanteert is de gehele duur van het onderzoek. Omdat Bureau Dupin op een experiment berust, kan op voorhand niet met zekerheid gezegd worden welke termijn dit betreft, maar zodra het experiment met de huidige cold case ten einde is, zullen persoonsgegevens van betrokkenen niet langer bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Dupin verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze (overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dupin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bureau Dupin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dupin gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft iedereen het recht om hun eigen eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door Bureau Dupin en heeft iedereen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nieuwjaarsmoord@bureaudupin.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bureau Dupin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau Dupin neemt de bescherming van ieders gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via nieuwjaarsmoord@bureaudupin.org.

Verwijzingen

 1. Mag u persoonsgegevens verwerken?, Autoriteit Persoonsgegevens/AVG, 2021
 2. EUR-Lex AVG/GDPR, EUR-Lex, Europees Parlement, Europese Raad, 2016
 3. EUR-Lex AVG/GDPR, EUR-Lex, Europees Parlement, Europese Raad, 2016